Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.mondigroup.com/portaldata/1/images/logo.gif
There was a problem loading image http://www.mondigroup.com/portaldata/1/images/logo.gif

Úvod:

Región Liptova je región, v ktorom sú veľmi vhodné podmienky na zavedenie turizmu, hlavne vidieckeho a tiež eko – turizmu. V tomto regióne sa nachádza značné množstvo nie len povrchových a podzemných vôd, ale i pramene termálnych a minerálnych vôd, ktoré prispievajú k rozvoju turizmu. Vzhľadom k tomu vytvorenie čistého a zdravého prostredia je k tomu základnou podmienkou.

V rámci ochrany životného prostredia naša organizácia od začiatku jej vzniku organizuje potápačské aktivity, ktoré sú zamerané na čistenie životného prostredia po celom území Slovenskej Republiky i susedných krajín.

Našou najčastejšie navštevovanou lokalitou je breh pri kostolíku Liptovskej Mary, kde za posledných niekoľko rokov s pribúdajúcimi návštevníkmi, k nim pribudol a pribúda odpad, ktorý za sebou zanechávajú. Ten sa povaľuje po brehu a hromadí na kopách. Nielenže špatí okolie, ale aj ohrozuje návštevníkov. Rozbité sklenené fľaše, už spôsobili niekoľké poranenia, hlavne u detí.

Odpadky sa nachádzajú nie len na brehu, ale aj pod vodnou hladinou. Nie sú pri väčšom stave vody viditeľné, ale pri poklese hladiny sa objavia, čo je častý prípad hlavne v letných mesiacoch.

Tento úsek brehu a jeho okolie je prevažne navštevované obyvateľmi okresov Ružomberok a Liptovský Mikuláš.

Preto sme sa za týchto okolností rozhodli pripraviť ekologické akcie zamerané na vyčistenie a odseparovanie odpadu nachádzajúceho sa na brehu a aj pod vodou.

Cieľ projektu:

Vedenie klubu potápačov OSTRIEŽ pripravilo stratégiu a plán vedúci k navráteniu pôvodného charakteru pobrežia vodného diela Liptovská Mara. Projekt bol úspešný a jeho realizácia prebehla v období október 2007 – február 2008.

Cieľom projektu bolo zlepšenie stavu životného prostredia okolia Liptova, rozšírenie možností ochrany životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia a životnej úrovne obyvateľov Liptova.

Aktivity projektu:

Implementácia projektu sa začala v októbri 2007. Ako prvý krok vedenie klubu prostredníctvom médií informovalo svojich členov a okolitú verejnosť o cieľoch projektu, o jeho plánovanom priebehu, o výsledkoch, ktoré sa od projektu očakávali ako aj o partneroch a sponzoroch.

Náš projekt prišli podporiť aj potápači z iných lokalít ako je Námestovo, Nižná, Trstená, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš a aj z Českej republiky.

Celá akcia sa uskutočnila na úseku dlhom cca. 300 metrov, pričom účastníci boli rozdelení do 3 hlavných skupín. Každá skupina mala na starosti určitú časť daného úseku. Cieľom akcie bolo vyčistiť pobrežie a istý úsek pod vodnou hladinou od odpadkov. Následne sa odpadky separovali do jednotlivých skupín – PET fľaše, papier, sklo a kovový odpad. Separovaný odpad bol odvezený na autorizované skládky.

Záver:

Týmto projektom sme chceli dať do povedomia, že ochrana životného prostredia je súčasťou nášho života a tým je pre nás veľmi dôležitá, preto klub potápačov OSTRIEŽ tomu venuje maximálnu pozornosť. Popritom sa snaží neustále zvyšovať environmentálne povedomie nielen členov klubu, ale i verejnosti.

 

Na záver by sa vedenie klubu chcelo poďakovať spoločnosti Mondi SCP, a. s. so sídlom v Ružomberku za finančnú pomoc počas projektu.


Mondi - Slovakia

 

Daný úsek pobrežia počas projektu:

Ekologicka akcia: L. Mara 2007 Ekologicka akcia: L. Mara 2007 Ekologicka akcia: L. Mara 2007 Ekologicka akcia: L. Mara 2007 Ekologicka akcia: L. Mara 2007 Ekologicka akcia: L. Mara 2007