b_100_75_16777215_00_images_ostriez_mara_11.05.2020_01.jpg Teplota v 10m 8C°, viditeľnosť 2 - 3 m.
Voda SA čistí.
b_100_75_16777215_00_images_ostriez_mara_11.05.2020_02.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_mara_11.05.2020_03.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_mara_11.05.2020_04.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_mara_11.05.2020_05.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_mara_11.05.2020_06.jpg